Blästbrukslämning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Järnframställningsplats, bestående av 1 slaggförekomst, av okändutsträckning, dockminst ca 30x5-10 m st (NNV-SSÖ). Slaggen är lågteknisk, varav flera stycken uppvisarpåbrända ugnsfragment och kolavtryck. Framkomsten är riklig i ochinvid bäckfåran, därden sannolikt är nederoderad från omgivande sedimentmark.Inom området har i sen tid dumpats skrot och tegelavfall.Spridd lågteknisk slagg påträffades även på åkern omedelbart N ochbäcken.Platsen har av flera ortsbor utpekats som platsen för den på  0-talet nedblåsta"Grophyttan". Någon masugnsslagg påträffades ej Ç2. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,I bäckravinsbotten omedelbart N om järnvägsbro samt V om vattentorn.,Botten och skärningskanter i bäckdalgång (N-S). Sedimentmark. Lövsly och gräsbeväxtbäckravin.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2904 x 2296

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden