Mörttjärnshyttan, Hyttområde
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Hyttområde ´x50-¥ m (Ö-V), bestående av 1 hyttruin, 4husgrunder, 9 rostningsbås, separat beskrivna, 3fördämningsvallar, 1 slaggvarp och 1 slaggkulle samt 1 kulle.Masugnsruin i form av rund jordkulle, 12 m diam och 2.5 m h. Restav pipa, 0.5-2 m h, med en inre diameter av 2.5 m. Pipan är byggdav ställsten, invändigt sintrad. Dess SÖ del är raserad.Masungsruinkullens V del är urschaktad. 4 m VSV om ovanståendeär: Grund, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och intill 1 m h av kallmurad stenar,0.2-0.6 m st. Uppfartsramp. 4 m NNV om masungsruinen är: Kulle,6 m diam och 1 m h, med i ytan slagg. Tolkades vidförstagångsinventeringen som möjlig rostungsruin. Slaggkulle. 25m VSV om grinden är: Husgrund, sannolikt efter kolhus, 60x8-10 m(N-S) och intill 0.5 m h. Ställvis synlig grund, 0.2-0.5 m hvanligen 0.3-0.8 m l stenar. Den S delen, som är smalare än denN, har tre mellanväggsgrunder, ca 1 m br och intill 0.5 m h. Kol-och sot finns huvudsakligen inom den S delen. En väg tillhyttbacken passerar S härom. 10 m Ö om ovanstående är:Husgrund?, rektangulär, 6x3 m (N-S) och 0.7 m dj (nergrävd imarkytan). Kallmurad vägg av 0.2-0.6 m l och 0.1-0.2 m h stenar.Oklar funktion. Intill och N om är en oregelbunden grop i marken,6x2-3 m (NÖ-SV) och 0.4 m dj. Källargrund? 4 m Ö om ovanståendeär: Rostningsbås, rektangulärt, 6x3 m (SSÖ-NNV) och intill 1.2 mdj i bakkant. Öppning mot S. Kallmurade väggar synliga i framkantav 0.2- 0.3 m l och 0.1-0.2 m h stenar. Något inrasad. 4 m ÖSÖom ovanstående är: Rostningsbås, rektangulärt, 6x3 m (S-N) ochintill 1.1 m dj i bakkant. Öppning mot S. Kallmurade väggardelvis synliga av 0.2-0.3 m l och 0.1-0.2 m h stenar. Lättinrasad. 3 m SÖ om ovanstående är: Rostningsbås, rektangulärt,6x3 m (S-N) och intill 1 m dj. Öppning mot S. Kallmurade väggardelvis synliga. Lätt inrasad. Bemängd med ris. Mellan 7 och 8passerar en stig eller äldre körväg. 4.5 m S om 3 är:Rostningsbås, rektangulärt, 5x2.5 m (Ö-V) och 0.8 m dj. Öppningmot Ö. Kallmurade väggar av slagg och sten synliga i den Slångsidan. Lätt inrasad. 2 m S om ovanstående är:Rostningsbås, rektangulärt, 6x3 m (Ö-V) och 1.1 m dj mot bakkant.Kallmurade väggar av slagg och sten delvis synliga. Öppning motÖ. Välbevarad. 6 m ÖSÖ om ovanstående är: Rostningsbås,rektangulärt, 7x3 m (NÖ-SV) och 1 m dj mot bakkant. Öppning motÖNÖ. Lätt inrasad. 16 m SV om ovanstående är: Rostningsbås,rektangulärt, 7x3 m (NÖ-SV) och 1.1 m dj mot bakkant. Öppning motSV. Kallmurade väggar av 0.2-0.4 m l och 0.1-0.2 m h stenar. Ävenframväggen är bevarad till en höjd av 0.3 m. Ingången hopklämdoch för närvarande 0.4 m br. Lätt inrasad och risig. 1 m NV omovanstående är: Rostningsbås, rektangulärt, 5.5x2.5 m (NÖ-SV)och 1 m dj. Öppning mot SV. Väggar av slagg och sten.Framkantssten bevarad i V hörnet angivande båsets exakta storlek.Lätt inrasad och risig. 1.5 m V om ovanstående är:Rostningsbås, rektangulärt, 6x3 m (N-S) och 0.5 m dj. Öppning motS. Inrasad. I båset ligger ett lass rostad malm. Intill och S omslaggvarpet samt 8 m VSV om bäck är: Husgrund?, kvadratisk, 6x6 m(Ö-V) och 0.5 m h. Kallmurad grund av 0.3-0.7 m l och 0.2-0.4 m hstenar. Oklar funktion. En körväg (delvis hålvägsliknande genomvarpet) passerar intill och V härom. Ca 15 m N om masungsruinenär: Fördämningsvall till reglerdamm, 15 m l (ÖNÖ-VSV över bäckenoch Ö om bäcken NNÖ-SSV), 1-3 m br och intill 1.3 m h. På bäckensV sida är vallen endast fragmentarisk. Ca 10 m NV om N änden avovanstående är: Kulle, U-formad, 4 m diam och 0.5 m h.Övertorvad. Provstick gav jord, sot och skörbränd sten. 1 m NVhärom är en väggrest?, 6 m l (NÖ-SV), 0.5 m br och 0.1 m h,bestående av 0.2-0.3 m st stenar och jord. Väggen löper mellandammens insida och nuvarande bäckfåra. Anläggningen kan knapptvara samtida med övriga anläggningar. Funktion okänd. Ingenfärskningsslagg iakttogs. 25 m NNV om ovanstående är:Fördämningsvall, till hålldamm, 20 m l, V om bäcken, 10 m l(Ö-V), Ö om bäcken (NÖ-SV), 1 m br och 0.5-1.3 m h. Kallmurad av0.3-0.8 m st stenar. Utrasad. 5 m N om ovanstående är:Fördämningsvall, till hålldamm, 18 m l, V om bäcken, 10 m l(Ö-V), Ö om bäcken (NÖ-SV), 1 m br och 0.3-1 m h. Kallmurad avvanligen 0.3-0.8 m st stenar. Utrasad. I områdets S del är:Slaggvarp, oregelbundet avlångt, ?x40-100 m (Ö-V) och intill 2m h. Delvis övermossat. Slaggen är vanligen 0.1-0.2 m st,grå-brun-blå, porös och relativt tung. Typiskt hyttslagg frånjärnframställning. I NNV-SSÖ riktning går genom slaggvarpet enstig eller körväg som i vissa partier är hålvägsliknande. Få ochsmå täktskador. På hyttbacken finns möjligen ytterligare någonhusgrund. Till hyttbacken leder också tre vägar. Några groparinom området kan inte tolkas med avseende på funktion. Bäckfåranär stensatt på sidan motsatt masungsruinen. Masugnen kan ha haftform- och utslagsbröst åt samma håll, åt S. Ö om bäcken, N omslaggvarpet och utanför hyttområdet är odlingsspår m.m. i form avröjda ytor, stensatt väg och en avplanad platå med uppfartsramp.S om och utanför området är en kolbotten. Hyttområdet är i sinhelhet mycket välbevarat och skyddsvärt både ur preparats- ochmiljösynpunkt. Skogen är avverkningsmogen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,Nerikes Allehanda 2/7-56. -- Furuskog, J.: De värmländskajärnbruksbygderna, Filipstad À4. -- Furuskog, J.: Hyttor ochhamnar i Ö Värmland, ¿8. -- Björkman, P.: Beskrifning öfverVärmland. Senare delen, utgiven av Toijer, D. ¸5, ¸3-44.,1) Intill och V om bäck (N-S).,Bäckravin och platåer på båda sidor om bäck i något S-sluttandeterräng mellan tvenne myrar. Moränmark. Skogsmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2856 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden