Blästplats
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Blästplats, ca 60x20 m (NNÖ-SSV), undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning och undersökning år Æ3 påträffades 1 järnframställningsugn, 1 slaggavtappningsgrop, 3 gropmilor och 17 gropar med slagg. Järnframställningsugnen bestod av en kvadratisk stenram vars inre mått var 0,3 m. I denna fanns ett sotblandat myllalager som fortsatte ner i en 0,7 m dj grop, vilket överlagrade ett bränt lerlager innehållande kol, som täckte dess botten. Utanför stenramen fanns en packning av bränd lera och under leran fanns slagg, sot och kol. Slaggavtappningsgropen var triangulär, 1x0,6 m st. Gropen innehöll ett övre sandblandat sotlager innehållande enstaka slaggklumpar, och ett nedre skikt med runnen slagg "in situ", direkt på den plana botten. Slaggen hade i smält tillstånd runnit ner i gropen, där den hade stelnat och fått gropens form. Gropmilorna var 1,2-2,1 m stora och ca 0,6 m dj, kännetecknade av ett mer eller mindre kompakt kollager av 0,05-0,1 m st kolbitar, samt över kollagret låg slagg och sten. Groparna med slagg var 0,12-3,6 m st, huvudelen dock större än 1 m, och 0,1-0,6 m dj, 3 av groparna innehöll även keramikskärvor och en fjärde innehöll en mindre mängd brända ben. En C14-datering från en slaggrop: 658±102 BP, 1292±102 vt. (Raä dnr: 3.4.2-2669-É3) Äldre beskrivning: Flatmarksgravfält och järnframställningsplats, inom markerat område ªx120 m har man påträffat järnslagg. Slaggen är tung, trögt fluten och med träkolsavtryck. I samband med anläggandet av en cykelväg Æ3 kom vägsträckningen att bli föremål för en arkeologisk undersökning. Därvid påträffades både flatmarksbegravningar och rester av järnhantering. Vid ytterligare provgrävningar i åkern påträffades enligt utgrävarna ytterligare slaggkoncentrationer. Begränsningen av flatmarksgravfältet i den V delen kunde inte den arkeologiska undersökningen slutgiltigt avgöra. Fornlämningen kan endast anses vara delundersökt. Slaggen är av reduktionstyp tung trögt fluten och med träkolsavtryck.,Nordqvist, B. (red Gustafsson, E.) É3. Verksplats, gravfält och boplats från järnåldern, S. Kedum, Æ3. Arentorp, Vara kommun. Västergötlands museum. Arkeologisk rapport É3:12. (Raä dnr: 3.4.2-2669-É3),Omedelbart Ö om väg.,Krön av flack grusås. Fd åkerkant, nu cykelbana.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2304

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden