Område med fossil åkermark
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Område med röjningsrösen. Inom på fotokartan markerat område,?x60 m (Ö-V) är ett tiotal röjningsrösen. Mellan de östligast belägna röjningsrösena är en stenrad i markytan 0,1 m h, av 0,3-0,5 m st. stenar (NÖ-SV), överlagrad fornlämning ? - - Tillägg dnr 321-519-È5: Vid arkeologisk undersökning år È2 undersöktes 5 röjningsrösen i områdets NV del. Inga fynd av antikvariskt intresse framkom. C14-datering till 360±25 BP (okalibrerat), AD ?0-¤0 (kalibrerat).,Axelsson, Catharina. È4. Arkeologisk undersökning È2 inför ny sträckning av väg 26, Odlingsrösen raä 40, älvkvarnsförekomst i block raä nr 92 och boplatsspår raä nr 107 i Sjogerstad socken, Skövde kommun, Västergötland. Västergötlands museum. Rapport È4:33. (Raä dnr: 321-519-È5) - -,Låg stenbunden moränrygg (Ö-V). Betesmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2880 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden