Stensättning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

1) Stensättning?, rund 10 m i diam och 0,3 m h. TIll största delen övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Gropig yta. Delvisantydan till kantvall samt försänkt mittparti. 6 tallar. 18 m 360cg om nr 1 är: 2) Stensättning?, rund, 7 m i diam och 0,2 m h. TIll stora delar övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Gropig yta. Beväxt med 1 tall. Risbelagd. Båda stensättningarna är högst osäkra, de ligger i direkt anslutning till ett område med ettflertal röjningsrösen. De har dock en något avvikande karaktär gentemot dessa (plan profil med tendens till valliknande kant, välrundad form). Ca 50 m NÖ härom är på en mycket flack rygg ett parvata upphöjningar, 10-15 m diam och intill 0,2 m h med talrika kännbara stenar i ytan och i ena fallet med pålagd röjningssten. Kan möjligen vara mycket otydliga flacka stensättningar men troligen naturbildning med pålagd röjningssten. De låga ryggarna i området har regelmässigt mycket stenar i ytan. Jfr ¶! OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.,5 m SV ägogräns.,Flack höjdrygg i delvis låglänt område i silurmorän. Hagmark.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2840 x 2288

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden