Karl XI-stenarna, Park-/trädgårdsanläggning
by unknown

ERA:

Pre-modern (pre 1945)

CATEGORY:

Paintings

FROM:

Riksantikvarieämbetet

Parkanläggning, ca 260xÜ m (Ö- V). Indelad i fyra kvarter, avskilda av anlagda gångvägar och kanaler. I parkens SV kvarter är texten: CAROLVS XI MONARCHA SVECIAE utlagd med stenar på marken. Bokstäverna är 8-9x4-6 m st. Texten är uppdelad i tre rader och vänd mot N. I SÖ kvarteret är 25 runda stensättningsliknande anläggningar, 4-6 m diam och 0,3-0,5 m h. Dessa är regelbundet placerade i koncentriska cirklar i en rund anläggning som är ca 90 m diam och som markerar väderstrecken. Enligt äldre källmaterial skall varje anläggning haft en liten stenpyramid i mitten, med en färgglad vimpel på toppen. I det NV kvarteret har ursprungligen funnits flera fiskdammar. I en av dessa, som nu är uttorkad, finns en kvadratisk ö där ett lusthus legat. I NÖ kvarteret finns en större oregelbunden damm. Parken är anlagd under senare hälften av  0-talet. Upphovsman var prästen i socknen, Jöns Hendriksson. Delundersökt och dokumenterad Ç6. Tillägg dnr 3.4.2-2720-É3: Vid arkeologisk förundersökning É3 i form av schaktövervakning dokumenterades strategrafin av den stora dammen, samt området intill den s.k. Lusthusholmen. I fyllningen till diket runt Lusthusholmen påträffades också ett spånliknande flintavslag med retusch, vilket talar för att det också kan finnas förhistoriska lämningar på platsen. - -Tillägg dnr 3.4.2-2887-É4: Vid förundersökning É4 framkom en sandbank och en stenpackning som tolkas vara rester av en broliknande övergång till lustholmen i dammen. Stenpackningen innehöll rester av tegel och takpannor. samt en keramikskärva, troligen från 16-ª0-talet, och ett par mindre glasbitar. Därtill fanns två träkäppar vid det något djupare diket(kanalen) invid lustholmen, vilka kan tänkas ha ingått i brokonstruktionen. Själva dammbotten var här på den östra delen av dammen ganska rik på större stenar. Dock fanns i den norra delen, väster om bron, en mindre yta på cirka 15 kvm, en del slagna flintor. I övrigt fanns enstaka flintor inom dammens yta. - - Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-2908-É5: Vid arkeologisk förundersökning É5 i form av schaktningsövervakning följdes arbetena med att gräva ut det igenfyllda djupdiket runt Lusthusholmens S sida. Ingen åverkan på fornlämningen gjordes, endast sedimenterade lager borttogs. Inga fynd påträffades.,SDS 12/4 Á0 Skånes hemb. förb. A375/Ã7 och A8/Ã8 i bilaga L, P. Johnsson À0 Dnr 4352/36, ?5/83, Dnr 464/76 Skånes hemb.förb.,Frost, K. Ç6. Östra Sallerups prästgårdspark - ett trädgårdsarkeologiskt studieprojekt. C-uppsats. Lund.,Frejd, J. Sallerup 2:8. Arkeologisk förundersökning É3. Sydsvensk Arkeologi, rapport É3:34. (RAÄ dnr 3.4.2-2720-É3),Linderoht, T. É4. Sallerup 2:8. Arkeologisk förundersökning É4. Östra Sallerup socken, Hörby kommun, Skåne. Sydsvensk arkeologi, rapport É4:51. (RAÄ dnr 3.4.2-2887-É4).,Frejd, J. É5. Sallerup 2:8. Östra Sallerups socken, Hörby kommun, Skåne län. Arkeologisk förundersökning É5. Sydsvensk arkeologi. Rapport É5:32. (RAÄ dnr 3.4.2-2908-É5),Flack moränmark. Delvis sumpig skogsmark, al- och ädellövsskog.

MEDIUM

Not Available

DIMENSIONS

2864 x 2312

COURTESY

CARARE

MADE

not available

TAGS

ADDRESS

sweden